Algemene Voorwaarden

Voorwaardes Cv-ketel servicecontract.

1. Het betreffende abonnement en bijbehorende tarieven zijn alleen van toepassing op cv-/combiketels met een capaciteit van <50 KW.
2. Als tijdens ons bezoek asbesthoudende producten aangetroffen of vermoed worden verzoeken wij u een Proces gecertificeerd (volgens SC350) asbest saneringsbedrijf in te schakelen en een asbesttest uit te laten voeren. Indien er asbest of asbesthoudende producten worden aangetroffen verzoeken wij u dit door een gecertificeerd bedrijf te laten verwijderen en het certificaat op aanvraag aan ons te tonen. Indien u niet over een origineel certificaat beschikt behouden wij ons het recht de geoffreerde werkzaamheden niet uit te voeren.
3. In voorkomende gevallen dient de opdrachtgever aan KroesCV kenbaar te maken waar werknemers van KroesCV (verhoogde) risico’s lopen met betrekking tot persoonlijke veiligheid, gezondheid en welzijn of waar milieurisico’s bestaan. Ook dient dan te worden aangegeven wie namens de opdrachtgever of eindgebruiker verantwoordelijk is voor de naleving van de Arbo-voorschriften. De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de monteurs van of namens de opdrachtnemer de werkzaamheden veilig volgens alle Arbo-voorschriften uit te kunnen voeren. De bereikbaarheid van de installatieruimte(s) dient door de opdrachtgever gewaarborgd te zijn.
4. Verrekening van de jaarlijkse kosten voor KroesCV onderhoud CV ketel moet voldaan worden bij de monteurs. Deze zijn in bezit van een pin automaat.
5. Op deze overeenkomst zijn de ‘Algemene Voorwaarden voor Service en Onderhoud’ van toepassing. Bij tegenstrijdigheden tussen deze product voorwaarden en de Algemene Voorwaarden, zijn de product voorwaarden bepalend.
6. Onderhoud CV ketel heeft alleen betrekking op het onderhoud van het toestel. Reparatie en vervanging van onderdelen inclusief het vervangen van de warmtewisselaar en of verwijderen/terug plaatsen valt niet onder het onderhoudscontract. Voorrijkosten en arbeidsloon vallen bij storing en onderhoud onder de dekking van dit abonnement, na goed keuring van het toestel.
7. Onderdeel van Onderhoud cv-ketel is dat er ieder jaar onderhoud aan de CV-/Combiketel gepleegd word. Ieder jaar zal een monteur van KroesCV de ketel nakijken.
8. Voor het ingaan van het contract wordt een toestelkeuring gepland. Tijdens deze toestelkeuring wordt gekeken of de cv-ketel in het abonnement kan worden genomen.  Het abonnement komt alleen tot stand als de cv-ketel geschikt is. Bij gebleken geschiktheid komen eventuele materiaalkosten en bij langere duur dan 1 uur komen er nog verdere montageloon voor  uw rekening.
9. Servicecontract cv-ketel wordt aangegaan voor een looptijd van 12 maanden.
10. Indien u geen gebruik meer wilt maken van onze diensten kunt u het abonnement opzeggen via de mail of telefonisch, wij geven geen contract geld retour.
11. De overeenkomst komt tot stand onder voorbehoud van controle door KroesCV of uw aanvraag en uw (thuis)situatie voldoen aan de Algemene Voorwaarden voor KroesCV Service en Onderhoud gestelde randvoorwaarden.
12. U ontvangt een herinnering als een nota niet tijdig is voldaan. Wanneer er niet bij de monteur per pin betaald kon worden. U betaalt de volgende kosten wanneer u de betalingsverplichting niet nakomt: Aanmaning van niet betaalde facturen en een (slot)sommatie. Als een vordering ter incasso wordt overgedragen aan een derde partij, kan deze partij extra kosten in rekening brengen. De totale buitengerechtelijke kosten voor een aanmaning, een (slot)sommatie en de kosten van een derde partij zijn maximaal de wettelijk toegestane buitengerechtelijke kosten per factuur. Tarieven en boetes voor wanbetaling zijn vrijgesteld van btw.
13. Bij een ingeplande afspraak voor het onderhoud en of andere werkzaamheden en u wilt deze afspraken wijzigen doe dit minimaal 48 uur van te voren. Doet u dit niet dan brengen wij annuleringskosten in rekening. Ook wanneer u niet aanwezig bent op de afspraak. De hoogte van de annuleringskosten zijn afhankelijk van de opdracht met een minimum van €55,50.
14. KroesCV verwerkt uw persoonsgegevens op zorgvuldige wijze volgens de nieuwe wetgeving. De verwerking vindt plaats in verband met een goede bedrijfsvoering. We gebruiken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van uw overeenkomst, voor serviceberichten en offertes of facturen.
15. Bij bevestiging prijsopgave en of offerte en u wilt de samenwerking ontbinden laat dit ons uiterlijk 2 werkdagen van te voren weten. Daarna rekenen wij annuleringskosten van 50% van de prijsopgave en of offerte voor geleden verlies en gederfde winst.
16. Bij bevestiging offerte of prijsopgave kunnen er onvoorziene kosten voor komen bij oplevering werkzaamheden. Deze worden altijd gecommuniceerd met de opdrachtgever.

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inleidende bepalingen

 1. Deze voorwaarden alsmede de hierin genoemde tarieven- en regelingen zijn van
  toepassing op de (offertes tot) overeenkomsten, waarbij KroesCV, hierna te noemen: opdrachtnemer, voor een klant, hierna te noemen: opdrachtgever, in geval van een overeenkomst of separate opdracht onderhoudswerkzaamheden verricht aan apparaten al dan niet met toebehorende randapparatuur van opdrachtgever.
  2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  3. Deze voorwaarden alsmede de hierin genoemde regelingen kunnen door opdrachtnemer worden gewijzigd.
  4. Behoudens ingeval van toepassing van artikel 2 lid 3 en 3 lid 2, gelden wijzigingen ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.
  5. Opdrachtnemer is gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder voorafgaande toestemming van opdrachtgever over te dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 2 lid 3.
  6. Opdrachtnemer is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten plaatsvinden.
  7. Op een overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2. Duur en beëindiging overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt tot stand door acceptatie door opdrachtnemer van een ingevuld en door
  opdrachtgever ondertekend formulier.
  2. Een overeenkomst wordt aangegaan voor 12 maanden en wordt daarna stilzwijgend omgezet in een volgende overeenkomst van 12 maanden met een opzegtermijn van uiterste 1 maand voor einde het volgend contract jaar, tenzij de overeenkomst wordt opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand tegen het einde van het eerste jaar van de overeenkomst.
  3. Een overeenkomst eindigt bij het inwerking treden van een nieuw apparaat die niet geplaatst is door KroesCV. Hierna moet eerst een inspectiebeurt uitgevoerd worden.
  5. Indien het apparaat en/of de opstellingsruimte waarin het apparaat is aangebracht niet (meer) voldoet aan de wet- en/of regelgeving en/of technisch versleten is, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst te beëindigen.

Artikel 3. Prijzen

 1. De door opdrachtgever verschuldigde vergoedingen alsmede alle andere verschuldigde kosten worden vermeld in een door opdrachtnemer te bepalen tarievenregeling, die jaarlijks of halfjaarlijks door opdrachtnemer kan worden aangepast.
  2. Opdrachtnemer heeft het recht alle prijsverhogende factoren, die zijn ontstaan na de totstandkoming van een overeenkomst, aan opdrachtgever te berekenen. Indien de prijsstijging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Betalingen

 1. De verschuldigde bedragen worden op een door opdrachtnemer te bepalen wijze in rekening gebracht en geïnd. Indien opdrachtgever geen gebruik maakt van direct voldoen via de pin automaat die de monteurs bij zich dragen, kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht bij niet overmaken van het openstaande factuur bedrag.
  2. De betalingstermijn van een nota is niet van toepassing vanwege het nota bedrag direct te voldoen via de pin automaat die de monteurs bij zich dragen, tenzij opdrachtnemer een langere termijn aangeeft.
  3. Indien opdrachtgever niet tijdig betaalt, is hij van rechtswege in verzuim met ingang van de dag na de vervaldatum. Opdrachtgever is alsdan vanaf de dag van verzuim de wettelijke rente over het openstaande bedrag verschuldigd alsmede een redelijke vergoeding terzake van (buitengerechtelijke) administratie- en incassokosten, vermeerderd met omzetbelasting, met een minimum van 15% van de hoofdsom, onverminderd het recht van opdrachtnemer op vergoeding van schade en gerechtelijke kosten.
  4. Onvoorziene kosten en/of meerwerk worden altijd in rekening gebracht aan opdrachtgever.

Artikel 5. Verplichtingen opdrachtnemer

 1. Tenzij anders is overeengekomen, zijn van een overeenkomst uitgesloten alle buiten c.q. aan het apparaat verbonden installaties en onderdelen (randapparatuur), zoals leidingen, appendages, thermostaten, overstort, inlaatcombinatie, vul- en aftapkraan, condensafvoer en expansievaten. Voor onderhoud en voor het opheffen van storingen hieraan kan apart opdracht aan opdrachtnemer worden verleend op kosten van opdrachtgever.
  2. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de plaatsing en de deugdelijke werking van aanbevolen aanvullende veiligheidsmiddelen, zoals een CO-melder, in huis.
  3. Het aantal onderhoudsbezoeken en maximaal op te heffen storingen in een periode, wordt geen maximum aan gegeven bij KroesCV.
  4. Een onderhoudsbezoek wordt na een gemaakte afspraak op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur afgelegd, tenzij anders overeengekomen, waarbij, behalve inspectie, zo nodig preventief onderhoud wordt uitgevoerd. De uitvoering van de controlebeurt wordt door middel van een sticker met dagtekening op het apparaat aangegeven.
  5. Storingen worden verholpen:
  a. Binnen 48 uur of anders in overleg.
  b. in geval van, ter beoordeling van opdrachtnemer, spoedeisende storingen; zo spoedig mogelijk, en in ieder geval de volgende werkdag.
  Vanaf 31 oktober tot en met 31 maart is er 24-uurs dienst. Buiten deze maanden om kunt u ons in zeer ernstige spoedgevallen bereiken op het spoednummer. 
  6. In de overeenkomst kan ten aanzien van storingen een andere reactie termijn worden overeengekomen.
  7. Een onderhouds- c.q. storingsbezoek wordt geacht te zijn afgelegd, wanneer opdrachtnemer na een gemaakte afspraak niet in staat wordt gesteld de opdracht uit te voeren.
  8. Ingeval van een overeenkomst, waarbij vervanging van onderdelen, voldaan te worden door opdrachtgever, geldt dat de vervangen defecte onderdelen eigendom worden van opdrachtnemer.

Artikel 6. Verplichtingen opdrachtgever

 1. Opdrachtgever stelt opdrachtnemer in staat de onderhouds- en/of storingswerkzaamheden op het
  overeengekomen tijdstip c.q. binnen de overeengekomen tijd-bandbreedte uit te voeren. Dit
  houdt onder meer in dat toegang tot het apparaat wordt verschaft en eventuele documentatie wordt verstrekt alsmede de benodigde energie. Opdrachtnemer kan verlangen dat voor rekening van opdrachtgever uit het oogpunt van veiligheid de nodige voorzieningen worden getroffen.
  2. Indien opdrachtgever niet aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan, is opdrachtnemer niet gehouden onderhoud te plegen en/of storingen op te heffen, net als overige werkzaamheden uit te voeren totdat opdrachtgever aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Indien opdrachtnemer niet in de gelegenheid wordt gesteld de werkzaamheden uit te voeren, (afspraak te laat afzeggen door opdrachtgever, 24 uur voor de gemaakte afspraak) is opdrachtgever bovendien voorrijkosten verschuldigd.
  3. Apart in rekening worden gebracht (niet in het tarief voor de overeenkomst inbegrepen) het
  verhelpen van storingen, die aanwezig zijn bij een eerste onderhouds- c.q toestelkeuring, alsmede het verhelpen van storingen die het gevolg zijn van:
  a. storing in de toevoer van of een gebrek aan elektriciteit, gas of water, gebruik van onjuiste brandstoffen, het niet schoon zijn van luchttoevoerkanalen, rookgasafvoersystemen of de condensafvoer, kalkaanslag, diffusie of bevriezing.
  b. aan opdrachtgever toerekenbaar handelen of nalaten c.q. schade aan het apparaat, alsmede oorzaken van buitenaf (zoals vogelnest in de afvoer, regen en blikseminslag)
  c. het (niet) ontluchten van de huisinstallatie.
  d. het (niet) bijvullen van de waterinhoud van de huisinstallatie.
  e. het doven van de waakvlam.
  f. een defecte of verkeerde instelling van (kamer)thermostaat of andere regelapparatuur.
  g. gebruik van ongeschikte waterbesparende apparatuur.
  h. door anderen dan opdrachtnemer aan het apparaat verrichte werkzaamheden, waaronder wijzigingen en uitbreidingen.
  4. Indien opdrachtgever een storing heeft gemeld, die er niet blijkt te zijn, kan de opdrachtnemer de aan het onnodige bezoek verbonden kosten, zoals voorrijkosten en arbeidsloon, in rekening brengen.

Artikel 7. Garantie

 1. Opdrachtnemer garandeert een goede uitvoering van de werkzaamheden conform de voor een
  apparaat geldende dan wel algemeen geldende voorschriften en richtlijnen (van de fabrikant).
  2. Garantieaanspraken, die niet binnen 14 dagen na voltooiing van werkzaamheden bij
  opdrachtnemer zijn gemeld, hoeven door opdrachtnemer niet in behandeling te worden genomen.
  3. De garantie geldt niet ingeval een storing of gebrek optreedt als gevolg van een in artikel 6 lid 3
  genoemde oorzaak.

Artikel 8. Opschorting, eindigen en overmacht

 1. Als overmacht van opdrachtnemer worden beschouwd alle omstandigheden, die een normale uitvoering van de overeenkomst verhinderen, zoals oorlogsomstandigheden, brand en andere
  vernietigingen, bedrijfsstoornissen in iedere vorm, stakingen, overheidsmaatregelen,
  transportbelemmeringen, het door derden van wie opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, niet (tijdig) nakomen van hun verplichtingen jegens opdrachtnemer, e.d.
  2. Opdrachtnemer kan zich ook op overmacht beroepen, die intreedt nadat opdrachtnemer haar
  verplichtingen had moeten nakomen.
  3. Opdrachtgever is ingeval van overmacht van opdrachtnemer niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst, tenzij de overmacht toestand twee maanden heeft geduurd.

  Artikel 9. Aansprakelijkheid

  1. Gevallen van schade die niet binnen 14 dagen nadat de schade is ontstaan bij opdrachtnemer zijn
  gemeld, hoeven door opdrachtnemer niet in behandeling te worden genomen.

  2. Opdrachtnemer is aansprakelijk voor door opdrachtgever geleden schade voor zover die een rechtstreeks gevolg is van een opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming. Evenwel is
  opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade aan zaken die worden gebruikt voor de uitoefening
  van een bedrijf of beroep, schade als gevolg van bedrijfsstilstand of het niet kunnen uitoefenen
  van een beroep, waaronder begrepen winstderving, en (andere) indirecte schade en wanneer de opdrachtgever of een derde partij schade heeft aangericht.
  3. Eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de
  aansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitgekeerd en niet meer dan € 1000,-
  per gebeurtenis.
  4. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid gelden eveneens ten aanzien van personeel van
  opdrachtnemer en (personeel van) terzake van de werkzaamheden ingeschakelde derden en
  gelden niet ingeval van opzet of bewuste roekeloosheid van opdrachtnemer of diens leidinggevende personen.

Artikel 10. Slotbepalingen

1.Indien een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst nietig zijn c.q. worden vernietigd, blijven de overige bepalingen zoveel mogelijk van kracht en zullen de eerstbedoelde bepalingen door opdrachtnemer worden vervangen door nieuwe, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepalingen.
2. Deze voorwaarden treden in werking op 01.01.2018. Op dat moment vervallen de tot dan door opdrachtnemer gebruikte voorwaarden.
4. Deze voorwaarden en de hierin genoemde regelingen zijn bij opdrachtnemer op de website in te zien.

top